Deelnamevoorwaarden Stadspanel Amsterdam en Stadspaspanel Amsterdam

Datum: 30-06-2021

Stadspanel Amsterdam en het Stadspaspanel Amsterdam zijn onderdeel van afdeling Onderzoek en Statistiek (O&S), cluster Dienstverlening en Informatie van de gemeente Amsterdam. Het Stadspaspanel is ondergebracht in het Stadspanel Amsterdam. Ten gunste van de leesbaarheid van dit document, wordt er aan beide panels gerefereerd als het ‘Stadspanel Amsterdam’ of kortweg ‘panel’.

Hieronder worden de rechten en plichten van u als panellid stap voor stap beschreven. Door u in te schrijven in het panel geeft u (‘de deelnemer’) aan dat u beschikbaar bent om respondent te zijn in onze onderzoeken.
Door u te registreren gaat u akkoord met de volgende punten:

Artikel 1: In het kort
Artikel 2: Wet- en regelgeving
Artikel 3: Rechten en aansprakelijkheid
Artikel 4: Lid worden
Artikel 5: Uitnodigingen voor onderzoek ontvangen
Artikel 6: Het verzamelen van persoonsgegevens
Artikel 7: Beëindiging
Artikel 8: Resultaten onderzoek
Artikel 9: Algemeen
Artikel 10: Ongeoorloofd gebruik
Artikel 11: Slot

Artikel 1: In het kort

Artikel 2: Wet- en regelgeving

Artikel 3: Rechten en aansprakelijkheid

 • 3.1 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het Stadspanel Amsterdam berusten uitsluitend bij O&S. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Stadspanel Amsterdam gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal). De vragenlijsten en onderzoeken die het Team Stadspanel Amsterdam aan het panellid aanbiedt, mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden doorgestuurd.
 • 3.2 O&S kan niet 100% garanderen dat de inhoud van het Stadspanel Amsterdam en verwante websites en onderzoeken, geheel vrij is van fouten. O&S is niet aansprakelijk te stellen voor enige vorm van schade die een deelnemer ondervindt als gevolg van deelname aan onderzoeken of andere aan het panel gerelateerde activiteiten. Deelname aan het Stadspanel Amsterdam is dan ook geheel voor eigen risico.

Artikel 4: Lid worden

 • 4.1 Bij het registreren moeten de gegevens naar waarheid worden ingevuld. Indien geconstateerd wordt dat u een onjuiste of valse aanmelding(en) doet, dan wordt uw account gedeactiveerd.
 • 4.2 Bij uw aanmelding wordt u gevraagd een aantal achtergrondgegevens in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om leden te kunnen selecteren voor vragenlijsten met een specifieke doelgroep.
 • 4.3 Als de gegevens veranderen (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of een ander huisadres), dan moeten deze zo snel mogelijk worden gewijzigd. U kunt uw persoonsgegevens zelf wijzigen door in te loggen op uw persoonlijke pagina. Alle persoonlijke informatie die u tijdens of na de inschrijving aan ons doorgeeft, dient volledig en juist te zijn.
 • 4.4 Een persoon mag zich slechts éénmaal als deelnemer aan het Stadspanel Amsterdam opgeven. Indien meerdere accounts binnen één huishouden worden gehanteerd, wordt gecontroleerd op het apart beheren van deze accounts. Indien wij constateren dat deze voorwaarden worden overtreden, kunnen wij de account(s) blokkeren.
 • 4.5 Zorg dat uw e-mailadres altijd bereikbaar is. Indien wij meer dan 5 keer een melding krijgen dat uw e-mailadres niet bereikbaar is (bounce e-mail), dan worden geen mails meer naar u gestuurd en dient u eerst een nieuw e-mailadres op te geven alvorens u weer kunt inloggen.

Artikel 5: Uitnodigingen voor onderzoek ontvangen

 • 5.1 Door u te registreren geeft u toestemming uitnodigingmails van het panel te ontvangen. Het streven is per panellid 1 uitnodiging per 4 weken uit te sturen. Afhankelijk van het aantal onderzoeksprojecten, kan de frequentie tijdelijk meer of minder zijn. Daarbij kunt u herinneringsmail ontvangen indien u niet heeft deelgenomen aan en u niet heeft afgemeld voor het betreffende onderzoek.
 • 5.2 E-mails zijn in sommige gevallen gericht op specifieke doelgroepen, waardoor het voor kan komen dat u minder of meer e-mails ontvangt dan andere leden.
 • 5.3 De vragenlijsten blijven doorgaans 2 weken open voor invullen.

Artikel 6: Het verzamelen van persoonsgegevens

 • 6.1 Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het:
  • versturen van uitnodigingen om deel te nemen aan onderzoeken;
  • beantwoorden van vragen, voor bevestigingen en wanneer u zich als lid uitschrijft;
  • toesturen van resultaten;
  • Indien u lid bent van het Stadspaspanel Amsterdam: informeren over ontwikkelingen omtrent Stadspas.
 • 6.2 U kunt zelf zien op uw persoonlijke pagina in de panelomgeving zien welke gegevens wij over u hebben geregistreerd.
 • 6.3 Uw persoonsgegevens worden nooit en op geen enkele wijze teruggekoppeld richting een derde partij, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 7: Beëindiging

 • 7.1 U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor deelname aan het panel door in te loggen en zich uit te schrijven. U ontvangt dan een e-mail waarin wordt gevraagd om uw uitschrijving te bevestigen. Wanneer u deze bevestigt, bent u definitief uitgeschreven als panellid. Uw gegevens worden verwijderd. Wij kunnen u nog wel e-mail sturen met terugkoppeling resultaten van onderzoeken waaraan u in het verleden heeft meegewerkt.
 • 7.2 Wij vragen u om minimaal 1 keer per jaar uw gegevens te controleren en indien nodig aan te passen. Indien u dit na 3 maanden/herinneringen niet heeft gedaan kunt u in het kader van panelbeheer worden uitgeschreven. Het Stadspanel Amsterdam zal proberen u hierover vooraf te informeren, maar is hiertoe niet verplicht.
 • 7.3 Het Stadspanel Amsterdam kan een deelnemer zelf uitschrijven als de deelnemer, ondanks herhaalde uitnodigingen voor onderzoeken, langer dan 9 maanden niet aan een onderzoek binnen het Stadspanel heeft deelgenomen.
 • 7.4 Deelname eindigt ook door het overlijden van de deelnemer.
 • 7.5 In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie en in geval u in strijd met deze voorwaarden handelt, u misbruik maakt van de rechten die u hebt als deelnemer aan het panel, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan het panel, dan is O&S gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang en tijdelijk of voorgoed te weigeren, beëindigen en/of uw account te annuleren.

Artikel 8: Resultaten onderzoek

 • 8.1 De resultaten van onderzoeken wordt op onderzoek.amsterdam.nl geplaatst, wanneer het rapport openbaar gepubliceerd wordt.
 • 8.2 Als deelnemer heeft u niet automatisch het recht op de resultaten van de onderzoeken waaraan u deelneemt.

Artikel 9: Algemeen

 • 9.1 O&S is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden stellen. Wij zullen u hiervan zo goed mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden treft u altijd aan op de panelomgeving. Na wijziging van de algemene voorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op dit panel en deze algemene voorwaarden.
 • 9.2 Mocht u het niet eens zijn met eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden dan dient u zichzelf af te melden. Door lid te blijven gaat u automatisch akkoord met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.
 • 9.3 O&S kan te allen tijde het panel wijzigen en behoudt zich het recht voor (tussentijds) te stoppen met de panelactiviteiten.

Artikel 10: Ongeoorloofd gebruik

 • 10.1 Het is niet toegestaan om het Stadspanel Amsterdam te gebruiken voor een ander doeleinde en/of op een wijze dan voorgeschreven in deze Voorwaarden, of aangegeven door O&S. Hiervan is onder meer sprake (maar is daar niet tot beperkt) in het geval van:
  • het versneld invullen van en/of meerdere keren invullen van dezelfde enquêtes;
  • het indienen van valse of onware informatie in enquêtes;
  • het maskeren of vervalsen van uw identiteit en/of het verstrekken van valse informatie tijdens het aanmeldproces
 • 10.2 Bij fraude en/of overtreding van de hierboven genoemde regels wordt uw account verwijderd. Indien noodzakelijk, worden de gegevens aan de betreffende instanties doorgegeven. Tevens wordt u toegang tot het panel geblokkeerd en heeft u geen mogelijkheid opnieuw mee te doen in de toekomst.

Artikel 11: Slot

 • 11.1 Ondanks alle zorgvuldigheid die O&S besteed heeft aan het panel en bijbehorende service, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u kenbaar maken via het panelbeheerteam via panel.os@amsterdam.nl. Als lid kunt u geen aanspraken maken op de eventueel door het panel gemaakte fouten.
 • 11.2 O&S kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/of deelname aan het panel.Opmerkingen of vragen?
Bij vragen en/of opmerkingen over deze deelnamevoorwaarden kunt u contact opnemen met de helpdesk van O&S via panel.os@amsterdam.nl of 020-2510449. Voor meer informatie over O&S verwijzen wij u naar onze website onderzoek.amsterdam.nl.

Bij het lid worden geeft u aan de voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.